LibFetion 应用程序

目前最新Mac OS X版本为 v0.9.3 查看版本信息.

安装:
点击安装文件后,选择第一个磁盘安装。
程序安装在 /applictions/Mac-Fetion

点击下载: Mac OS X Libfetion V0.9.3
SHA1 Checksum: 3c7209228b7512e6b4dc0f3713d3ddb8b16a4db5

点击下载: Mac OS X Libfetion V0.9.2
SHA1 Checksum: 8c8d7d597ed37d9dc13370fc5da16e6eb00f2382

系统版本要求:Mac OS X 10.4 及其以上版本。

如有好的建议和bug报告,欢迎到论坛libfetion反馈.